ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขออนุญาตกับใครมีขั้นตอนการขออนุญาตอย่างไร

5 December, 2021

|

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบออนกริดต้องมีการขออนุญาตกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นิยมติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก ช่วยประหยัดค่าไฟ แถมยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าฯ ได้ด้วย วันนี้เราเอาขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาฝากด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ ขั้นตอนแรกเลย เลือกบริษัทรับออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฯ รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยบริษัทที่เลือกจะต้องมีการออกแบบขนาดพิกัดติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงตอนกลางวัน มีการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร โดยให้วิศกรเป็นผู้ออกแบบและจัดทำแบบการติดตั้ง จากนั้นให้ติดต่อไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แจ้งให้องค์กรส่วนท้องถิ่นของท่านทราบว่าจะมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยการยื่นเอกสาร อ.1 หรือ ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ แบบคำขอ ข.1 แบบแปลนแสดงแผนผัง และโครงสร้างหลังคา โครงสร้างที่รองรับแผงโซล่าเซลล์และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง รายงานคำนวณโครงสร้าง แบบฟอร์มสำรวจอาคาร เอกสารรองรับของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้เริ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง เพื่อกรอกคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นให้อัพเดทเอกสารตามที่กำหนด เสร็จแล้วให้รอทางการไฟฟ้าฯ ตรวจสอบข้อมูลซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาตาม E-mail ที่ให้ไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อยื่นเอกสารพร้อมชำระค่าใช้จ่าย พร้อมทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าฯ การไฟฟ้าฯ เข้าตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าและดำเนินการเปลี่ยนเครื่องวัดแบบอ่านหน่วยไฟฟ้า 2 ทิศทาง บริษัททำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จนแล้วเสร็จ […]

Read More